CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Tin tức
Trong những năm gần đây, Khoa học và Công nghệ đã khẳng định vai trò và sức mạnh to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Những thành này ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.

Ngày 18/5 hằng năm đã trở thành ngày hội của mọi tầng lớp làm Khoa học và Công nghệ, là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam.

Chúc mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam!


Tags